Disclaimer

Wij doen onze best om alles op onze website zo juist en volledig mogelijk weer te geven, maar het kan wel eens zijn dat dit niet helemaal lukt. In dat geval is het Groenlab niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die ondernomen worden op basis van deze website.

Copyright

Algemene Voorwaarden Webshop

Klant

Het Groenlab,

Overeenkomst

Product

Privacy Statement

Website

Algemene voorwaarden van Het Groenlab.

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent

van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze

Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke

vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide

begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

deze algemene voorwaarden van Het Groenlab;

de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website

een bestelling plaatst;

de eenmanszaak Het Groenlab,

gevestigd en kantoorhoudende te (1019 XA)

Amsterdam aan Stokerkade 28;

de overeenkomst tussen Klant en Het Groenlab,

die via de Website wordt gesloten op

grond waarvan de Klant het Product bij Het

Groenlab, koopt;

een product dat op de Website aangeboden wordt

door Het Groenlab,

de privacyverklaring van Het Groenlab, die te vinden is op de Website;

de website van Het Groenlab,

waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Het Groenlab, op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand

gekomen Overeenkomst.

2. Het Groenlab, kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of

aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest

actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt

met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet

meer bestellen.

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van

toepassing op de Overeenkomst. Het Groenlab, wijst deze uitdrukkelijk

van de hand.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als

onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Het Groenlab, Judith

Baehner nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3. Het Groenlab, is niet gebonden aan kennelijke fouten en

verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

1. Het Groenlab, garandeert niet dat informatie op de Website altijd

correct, actueel of volledig is.

Artikel 5. Prijs en betaling

1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website

wordt weergegeven.

2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden

gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van

betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen

betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale

termijn.

4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Het Groenlab, niet in staat is het

verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van

de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Het Groenlab, een nadere aanmaning stuurt.

5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier

de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Het Groenlab,

gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel

buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6. Levering

1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en

gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling worden

(persoons)gegevens aan Het Groenlab, verstrekt. Deze

(persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Het Groenlab, en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Bedenktijd en klachten

1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de

Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de

uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de

Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door

Het Groenlab, verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar

Het Groenlab,  De kosten van retourzending komen voor rekening van

de Klant.

2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde

Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te

sturen.

3. Ingeval van ontbinding zal Het Groenlab, het door de Klant op grond

van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring

tot ontbinding terugbetalen. Het Groenlab, is gerechtigd de

waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen

bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant

dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het

Product vast te stellen.

4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze

heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Het

Groenlab, terugbetaald.

5. Klachten over het Product kunt u sturen naar [email protected]. Het Groenlab,

zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9. Conformiteit

1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Het Groenlab, kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Het Groenlab, het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen

daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Het Groenlab, gevergd kan worden, zal Het Groenlab, Judith Baehner het Product

vervangen.

2. Indien Het Groenlab,  niet binnen een redelijke termijn het Product

heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Het

Groenlab, zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van

het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk

wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of

redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte

Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Het Groenlab, is niet aansprakelijk voor indirecte schade of

gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en

overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of

reputatie.

2. Voor zover Het Groenlab,  aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid

beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Diversen

1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet

overdragen aan derden.

2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.